Stránka predstavuje predmet biológia na našej škole
Prehľad vysokých škôl na Slovensku, kde sa študuje biológia a príbuzné vedné disciplíny:

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Farmaceutická fakulta - www.fpharm.uniba.sk

-          Farmácia

-          Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Lekárska fakulta v Bratislave - www.fmed.uniba.sk

-          Všeobecné lekárstvo

-          Zubné lekárstvo

Jesseniova  lekárska fakulta v Martine - www.jfmed.uniba.sk

-          Všeobecné lekárstvo

-          Zubné lekárstvo

-          Ošetrovateľstvo

-          Verejné zdravotníctvo

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - www.fmph.uniba.sk

-          Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika

-          Biomedicínska fyzika

-          Biofyzika a chemická fyzika

Pedagogická fakulta - www.fedu.uniba.sk

-          Učiteľstvo v kombinácii s biológiou

Prírodovedecká fakulta - www.fns.uniba.sk

-          Biológia

-          Systematická biológia

-          Environmentalistika

-          Geológia

-          Biogeológia

-          Paleobiológia

-          Biochémia

-          Učiteľstvo v kombinácii s biológiou

Fakulta telesnej výchovy a športu - www.fsport.uniba.sk

-          Šport a zdravie

 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - www.fchpt.stuba.sk

-          Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

-          Biotechnológia a potravinárska technológia

-          Chémia, medicínska chémia a chemické materiály

-          Výživa, kozmetika, ochrana zdravia

 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE

Lekárska fakulta - www.szu.sk

-          Všeobecné lekárstvo

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii - www.szu.sk

-          Ošetrovateľstvo

-          Pôrodná asistencia

-          Fyzioterapia

-          Rádiologickí technika

-          Urgentná zdravotná starostlivosť

Fakulta verejného zdravotníctva - www.szu.sk

-          Verejné zdravotníctvo

Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici - www.szu.sk

-          Ošetrovateľstvo

-          Fyzioterapia

-          Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

-          Urgentná zdravotná starostlivosť

 

VŠ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV.ALŽBETY,n.o. v BRATISLAVE - www.vssvalzbety.sk

-          Ošetrovateľstvo

-          Verejné zdravotníctvo

-          Zubná technika

-          Fyzioterapia

 

UNIVERZITA J.SELYEHO V KOMÁRNE

Pedagogická fakulta - www.selyeuni.sk/pf

-          Učiteľstvo biológie v kombinácii

 

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Pedagogická fakulta  - www.pdfweb.truni.sk

-          Učiteľstvo biológie v kombinácii

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce - www.truni.sk

-          Verejné zdravotníctvo

-          Ošetrovateľstvo

-          Laboratórne vyšetrovacie metódy

 

UNIVERZITA SV.CYRILA A METODA V TRNAVE - www.ucm.sk

Fakulta prírodných vied

-          Biotechnológie

-          Environmentálna chémia a remediačné technológie

-          Aplikovaná biológia

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Piešťanoch

-          Fyzioterapia

-          Rádiologická technika

-          Verejné zdravotníctvo

 

STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V SKALICI - www.sevs.sk

-          Životné prostredie

-          Environmentálne manažérstvo

 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Fakulta prírodných vied - www.fpv.ukf.sk

-          Biológia

-          Environmentalistika

-          Učiteľstvo biológie v kombinácii

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva - www.fsv.ukf.sk

-          Ošetrovateľstvo

-          Urgentná zdravotná starostlivosť

 

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - www.fapz.uniag.sk

-          Manažment rastlinnej výroby

-          Manažment živočíšnej výroby

-          Všeobecné poľnohospodárstvo

-          Udržateľné poľnohospodárstvo

-          Výživa ľudí

-          Špeciálne chovateľstvo

-          Hipológia

Fakulta biotechnológie a potravinárstva - www.fbp.uniag.sk

-          Agropotravinárstvo

-          Agrobiotechnológie

-          Aplikovaná biológia

-          Bezpečnosť a kontrola potravín

Technická fakulta - www.tf.uniag.sk

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - www.fzki.uniag.sk

-          Záhradníctvo

-          Krajinné inžinierstvo

 

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE

Fakulta zdravotníctva - www.fz.tnuni.sk

-          Ošetrovateľstvo

-          Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

-          Fyzioterapia

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE - www.uniza.sk

Elektrotechnická fakulta

-          Biomedicínske inžinierstvo

 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Pedagogická fakulta KU - www.pf.ku.sk

-          Učiteľstvo biológie v kombinácii

Fakulta zdravotníctva KU - www.fz.ku.sk

-          Ošetrovateľstvo

-          Pôrodná asistencia

-          Urgentná zdravotná starostlivosť

-          Verejné zdravotníctvo

-          Fyzioterapia

-          Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

 

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Fakulta prírodných vied - www.fpv.umb.sk

-          Aplikovaná geológia

-          Systematická ekológia

-          Geografia a krajinná ekológia

-          Učiteľstvo biológie v kombinácii

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

Fakulta ekológie a environmentalistiky - www.vsld.tuzvo.sk

-          Ekológia a využívanie krajiny

-          Ekológia a ochrana biodiverzity

-          Environmentálne inžinierstvo

-          Environmentálny manažment

Lesnícka fakulta - www.tuzvo.sk

-          Lesníctvo

-          Aplikovaná zoológia a poľovníctvo

-          Ekológia lesa

-          Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve

 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Lekárska fakulta - www.medic.upjs.sk

-          Všeobecné lekárstvo

-          Zubné lekárstvo

-          Ošetrovateľstvo

-          Fyzioterapia

-          Verejné zdravotníctvo

 

Prírodovedecká fakulta - www.science.upjs.sk

-          Biológia

-          Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácii

-          Učiteľstvo biológie v kombinácii

 

UNIVERZITA VETERINÁRNEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH - www.uvlf.sk

-          Kynológia

-          Bezpečnosť krmív a potravín

-          Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii

-          Všeobecné veterinárne lekárstvo

-          Farmácia

 

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE - www.unipo.sk

Fakulta humanitných a prírodných vied

-          Biológia

-          Ekológia

-          Učiteľstvo biológie v kombinácii

-          Učiteľstvo ekológie v kombinácii

 Fakulta zdravotníckych odborov

-          Ošetrovateľstvo

-          Pôrodná asistencia

-          Fyzioterapia

-          Dentálna hygiena

Urgentná zdravotná starostlivosť
03.02.2013 13:47:48
vydareny
biolab1.jpg
biolab3.jpg
biolab2.jpg
beagle_logo.jpg
PaedDr.Ľuboš Vydarený
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one