Stránka predstavuje predmet biológia na našej škole

Vysoké školy

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Farmaceutická fakulta – www.fpharm.uniba.sk
- Farmácia
- Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Lekárska fakulta v Bratislave – www.fmed.uniba.sk
- Všeobecné lekárstvo
- Zubné lekárstvo

Jesseniova lekárska fakulta v Martine – www.jfmed.uniba.sk
- Všeobecné lekárstvo
- Zubné lekárstvo
- Ošetrovateľstvo
- Verejné zdravotníctvo

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – www.fmph.uniba.sk
- Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
- Biomedicínska fyzika
- Biofyzika a chemická fyzika

Pedagogická fakulta – www.fedu.uniba.sk
- Učiteľstvo v kombinácii s biológiou

Prírodovedecká fakulta – www.fns.uniba.sk
- Biológia
- Systematická biológia
- Environmentalistika
- Geológia
- Biogeológia
- Paleobiológia
- Biochémia
- Učiteľstvo v kombinácii s biológiou

Fakulta telesnej výchovy a športu – www.fsport.uniba.sk
- Šport a zdravieSLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie – www.fchpt.stuba.sk
- Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
- Biotechnológia a potravinárska technológia
- Chémia, medicínska chémia a chemické materiály
- Výživa, kozmetika, ochrana zdravia

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE

Lekárska fakulta – www.szu.sk
- Všeobecné lekárstvo

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii – www.szu.sk
- Ošetrovateľstvo
- Pôrodná asistencia
- Fyzioterapia
- Rádiologickí technika
- Urgentná zdravotná starostlivosť

Fakulta verejného zdravotníctva – www.szu.sk
- Verejné zdravotníctvo

Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici – www.szu.sk
- Ošetrovateľstvo
- Fyzioterapia
- Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
- Urgentná zdravotná starostlivosť


VŠ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV.ALŽBETY,n.o. v BRATISLAVE – www.vssvalzbety.sk
- Ošetrovateľstvo
- Verejné zdravotníctvo
- Zubná technika
- Fyzioterapia


UNIVERZITA J.SELYEHO V KOMÁRNE

Pedagogická fakulta – www.selyeuni.sk/pf
- Učiteľstvo biológie v kombináciiTRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Pedagogická fakulta - www.pdfweb.truni.sk
- Učiteľstvo biológie v kombinácii

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce – www.truni.sk
- Verejné zdravotníctvo
- Ošetrovateľstvo
- Laboratórne vyšetrovacie metódy


UNIVERZITA SV.CYRILA A METODA V TRNAVE – www.ucm.sk

Fakulta prírodných vied
- Biotechnológie
- Environmentálna chémia a remediačné technológie
- Aplikovaná biológia

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Piešťanoch
- Fyzioterapia
- Rádiologická technika
- Verejné zdravotníctvo


STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V SKALICI - www.sevs.sk
- Životné prostredie
- Environmentálne manažérstvo


UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Fakulta prírodných vied – www.fpv.ukf.sk
- Biológia
- Environmentalistika
- Učiteľstvo biológie v kombinácii

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva – www.fsv.ukf.sk
- Ošetrovateľstvo
- Urgentná zdravotná starostlivosť


SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov – www.fapz.uniag.sk
- Manažment rastlinnej výroby
- Manažment živočíšnej výroby
- Všeobecné poľnohospodárstvo
- Udržateľné poľnohospodárstvo
- Výživa ľudí
- Špeciálne chovateľstvo
- Hipológia

Fakulta biotechnológie a potravinárstva – www.fbp.uniag.sk
- Agropotravinárstvo
- Agrobiotechnológie
- Aplikovaná biológia
- Bezpečnosť a kontrola potravín

Technická fakulta – www.tf.uniag.sk

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva – www.fzki.uniag.sk
- Záhradníctvo
- Krajinné inžinierstvo


TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE

Fakulta zdravotníctva – www.fz.tnuni.sk
- Ošetrovateľstvo
- Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
- Fyzioterapia


ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE – www.uniza.sk

Elektrotechnická fakulta
- Biomedicínske inžinierstvo


KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Pedagogická fakulta KU – www.pf.ku.sk
- Učiteľstvo biológie v kombinácii

Fakulta zdravotníctva KU – www.fz.ku.sk
- Ošetrovateľstvo
- Pôrodná asistencia
- Urgentná zdravotná starostlivosť
- Verejné zdravotníctvo
- Fyzioterapia
- Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve


UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Fakulta prírodných vied – www.fpv.umb.sk
- Aplikovaná geológia
- Systematická ekológia
- Geografia a krajinná ekológia
- Učiteľstvo biológie v kombinácii


TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

Fakulta ekológie a environmentalistiky – www.vsld.tuzvo.sk
- Ekológia a využívanie krajiny
- Ekológia a ochrana biodiverzity
- Environmentálne inžinierstvo
- Environmentálny manažment

Lesnícka fakulta – www.tuzvo.sk
- Lesníctvo
- Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
- Ekológia lesa
- Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve


UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Lekárska fakulta – www.medic.upjs.sk
- Všeobecné lekárstvo
- Zubné lekárstvo
- Ošetrovateľstvo
- Fyzioterapia
- Verejné zdravotníctvo


Prírodovedecká fakulta – www.science.upjs.sk
- Biológia
- Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácii
- Učiteľstvo biológie v kombinácii


UNIVERZITA VETERINÁRNEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH – www.uvlf.sk
- Kynológia
- Bezpečnosť krmív a potravín
- Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
- Všeobecné veterinárne lekárstvo
- Farmácia


PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE – www.unipo.sk

Fakulta humanitných a prírodných vied
- Biológia
- Ekológia
- Učiteľstvo biológie v kombinácii
- Učiteľstvo ekológie v kombinácii

Fakulta zdravotníckych odborov
- Ošetrovateľstvo
- Pôrodná asistencia
- Fyzioterapia
- Dentálna hygiena
- Urgentná zdravotná starostlivosť
biolab1.jpg
biolab3.jpg
biolab2.jpg
beagle_logo.jpg
PaedDr.Ľuboš Vydarený
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one