Stránka predstavuje predmet biológia na našej škole

VOLITEĽNÝ PREDMET:      BIOLÓGIA

 

TÝŽDENNE HODÍN:       4 hodiny

 

CIEĽ PREDMETU: prehĺbenie poznatkov a vedomostí z nižšie uvedených tematických celkov a okruhov. Je vhodný pre žiakov majúcich hlbší záujem o biológiu, budúcich maturantov z biológie a študentov, ktorých prijímacie skúšky na vysokú školu vyžadujú učivo z biológie.

 

OBSAH PREDMETU:

 

1. Biológia ako veda

Biológia a jej postavenie v systéme vied. Vzťah biológie k iným vedám. Prehľad základných biologických disciplín. Stručný prehľad dejín biológie. Metódy vedeckej práce v biológii. Význam biologických poznatkov pre život a praktické využitie.

 

2. Biológia bunky a všeobecné vlastnosti živých sústav

Základné rozdiely medzi živými a neživými sústavami. Základné úrovne organizácie živých systémov. Nebunková forma organizácie živej hmoty. Informácia. Regulácia. Základné formy regulácie živých systémov.

Autoreprodukcia živých systémov. Ontogenéza a fylogenéza živých systémov. Bunková teória. Všeobecné vlastnosti bunky. Chemické zloženie bunky. Štruktúra bunky. Typy buniek. Rozmnožovanie bunky a bunkový cyklus. Diferenciácia a špecializácia buniek. Príjem a výdaj látok bunkou. Prenos energie v bunke.

 

3. Nebunkové a prokaryotické organizmy

Základná charakteristika, miesto vo fylogenéze, stavba, spôsob života a význam vírusov, baktérií a archeónov.

 

4. Biológia rastlín

4.1 Stavba rastlinného tela

Rastlinné pletivá. Rozdelenie pletív. Stavba a funkcia jednotlivých pletív. Rastlinné orgány. Rozdelenie orgánov. Stavba a funkcie jednotlivých orgánov.

 

4.2 Základy fyziológie rastlín

Metabolizmus rastlín a energia. Spôsoby výživy rastlín. Chemosyntéza, fotosyntéza. Dýchanie rastlín. Minerálna výživa. Vodný režim rastlín. Rozmnožovanie rastlín. Rodozmena - striedanie pohlavnej a nepohlavnej generácie v ontogenéze rastlín. Rast a vývin rastlín.

 

5. Systém a fylogenéza rastlín

 Klasifikačné systémy. Systematické jednotky. Stručný prehľad prirodzeného systému rastlín. Zákonitosti fylogenézy. Nižšie rastliny. Vyššie rastliny. Dvojklíčnolistové a jednoklíčnoslistové rastliny.

 

6. Huby a lišajníky

Všeobecná charakteristika, spôsob výživy, symbióza, základné triedy oddelenia vlastných húb a ich typickí predstavitelia, význam.

 

7. Biológia živočíchov

7.1 Sústavy orgánov a ich funkcie

Organizácia tela jednobunkovcov a mnohobunkovcov. Orgánové sústavy - ich vznik, rozdelenie, základná charakteristika, fylogenéza, stavba, funkcia, význam; krycia, oporná, pohybová, tráviaca sústava - metabolizmus, termoregulácia. Dýchacia sústava - dýchanie vodných a suchozemských živočíchov, mechanizmus dýchania, význam kyslíka pri metabolických procesoch. Obeh telových tekutín - transport látok, typy telových tekutín, krv, krvné skupiny, miazga, tkanivový mok, obehové sústavy, činnosť srdca. Vylučovacia sústava - exkrécia - moč, jeho tvorba a zloženie v závislosti od prostredia, osmoregulácia. Riadiace sústavy - regulačné mechanizmy - hormonálna, nervová sústava, obranná sústava - obranné mechanizmy, imunita. Zmyslové orgány. Rozmnožovacia sústava - rozmnožovanie, proces oplodnenia, zárodočný a postembryonálny vývin. Vznik dvojstrannej súmernosti, prvoústovce - druhoústovce (vývoj chordy).

 

7.2 Správanie živočíchov - etológia

Vrodené správanie - inštinkt, pud, kľúčový podnet, biorytmy. Získané správanie - obligatórne a fakultatívne učenie. Funkčné druhy správania.

 

8. Systém a fylogenéza živočíchov

Všeobecná charakteristika živočíšnej ríše. Systematické znaky, systematické jednotky. Pojmy jedinec, druh, populácia. Systém živočíchov - základná charakteristika živočíšnych kmeňov, ich postavenie v živočíšnej ríši, stavba tela, spôsob života, rozdelenie, význam. Jednobunkové organizmy - bičíkovce, koreňonožce, výtrusovce, nálevníky. Mnohobunkové organizmy. Bezstavovce - hubky, pŕhlivce, nepŕhlivce, ploskavce, okrúhlovce, mäkkýše, obrúčkavce, článkonožce. Druhoústovce - ostnatokožce, polochordáty, chordáty. Prehľad historického vývoja živočíchov.

 

9. Biológia človeka

Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a funkcie. Oporná a pohybová sústava. Telové tekutiny. Srdce a sústava krvného obehu. Dýchacia sústava. Tráviaca sústava a výživa. Vylučovacia a kožná sústava. Riadiace a regulačné sústavy - hormonálna, nervová. Zmyslové orgány. Imunitný systém. Reprodukcia a ontogenetický vývin ľudského jedinca. Človek a zdravý životný štýl.

 

10. Genetika

Genetika - veda o dedičnosti a premenlivosti organizmov. Základné genetické pojmy. Molekulové základy dedičnosti - genetická informácia, genetický kód, expresia génu. Genetika bunky. Jadrová a mimojadrová dedičnosť. Dedičnosť mnohobunkového organizmu. Mendelove pravidlá dedičnosti. Dedičnosť s dominanciou. Intermediárna dedičnosť. Gonozómová dedičnosť. Genetická premenlivosť. Mutagény. Mutácie a ich význam. Genetika človeka. Dedičnosť znakov. Dedičné dispozície. Dedičné vývinové chyby. Dedičné choroby. Genetické poradenstvo. Základy populačnej genetiky.

 

11. Ekológia

Ekológia ako vedná disciplína. Predmet štúdia ekológie. Životné prostredie organizmov. Faktory prostredia. Organizmy a prostredie. Nároky organizmov na prostredie. Populácie. Spoločenstvá. Hlavné typy rastlinných spoločenstiev na území SR. Ekosystém. Postavenie a význam rastlinných a živočíšnych organizmov v prírodných systémoch. Vzťahy medzi organizmami. Dynamika ekosystému - tok energie, obeh látok, potravové reťazce (producenty, konzumenty, reducenty), produktivita ekosystému. Vývoj ekosystému - rovnováha, sukcesia, biodiverzita. Ochrana prírody - príčiny, prejavy a dôsledky porušenia prirodzenej rovnováhy ekosystému. Spôsoby ochrany prírody. Pasívna a aktívna ochrana prírody. Územná ochrana prírody. Preventívne opatrenia - právne, etické aspekty ochrany prírody. Ohrozené a chránené druhy živočíchov.

 

 

ODPORÚČANÁ ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA:

1.        UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnázia 1 – Biológia bunky a rastlín. Bratislava, SPN 1999

2.      UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnázia 2 – Vývoj, systém a ekológia rastlín . Bratislava, SPN 2000

3.      UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnázia 3 – Biológia a etológia živočíchov. Bratislava, SPN 2001

4.      UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnázia 4 – Vývoj, systém a ekológia živočíchov. Bratislava, SPN 2002

5.      UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnázia 5 – Genetika. Bratislava, SPN 2003

6.      UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnázia 6 – Biológia človeka, evolúcia a vznik života na Zemi. Bratislava, SPN 2005

7.        HORNÍK, F. a kol.: Seminár a cvičenia z biológie pre 4.ročník gymnázia. Bratislava, SPN 1987

biolab1.jpg
biolab3.jpg
biolab2.jpg
beagle_logo.jpg
PaedDr.Ľuboš Vydarený
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one