Stránka predstavuje predmet biológia na našej škole

Maturita z biológie má ústnu formu a prebieha pred trojčlennou odbornou komisiou. Komisiu spravidla tvoria dvaja učitelia z domácej školy a predseda z inej strednej školy. Študent si vyberá z 30 - tich zadaní. Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 - Úloha je zameraná na reprodukciu a pochopenie stanoveného učiva (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 - Úloha je zameraná na porozumenie a hodnotenie poznatkov - špecifický transfer (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 - Úloha je zameraná na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí, na interpretáciu pozorovaní a pokusov s dôrazom na schopnosť samostatne a tvorivo riešiť

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

2% až 3% biológia ako veda,

8% až 12% biológia bunky a všeobecné vlastnosti živých sústav,

2% až 3% nebunkové a prokaryotické organizmy,

10% až 15% biológia rastlín,

6% až 9% systém a fylogenéza rastlín,

2% až 3% huby a lišajníky,

10% až 15% biológia živočíchov,

6% až 9% systém a fylogenéza živočíchov,

18% až 27% biológia človeka,

10% až 15% genetika,

6% až 9% ekológia.

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3. 

biolab1.jpg
biolab3.jpg
biolab2.jpg
beagle_logo.jpg
PaedDr.Ľuboš Vydarený
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one